Privacy en aansprakelijkheid


Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Trinke, gevestigd te Hoenderloo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost onder nummer: 30244628.

 

In deze privacyverklaring beschrijf ik waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegeven opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

TRINKE

Trinke is een eenmanszaak dat particulieren en ondernemers helpt meer ruimte te creëren voor de dingen die ze het liefste doen. Ik help je bij meer overzicht in of het nu een keukenkastje is of een digitaal archief. Contactgegevens:

Trinke - tel. 06-19993628 - www.trinke.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Trinke verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • E-mail adres
  • Telefoonnummers
  • Bankrekeningnummer
  • Persoonlijke gegevens die je zelf verstrekt bijvoorbeeld bij het invullen van het intakeformulier, door mij genoteerde antwoorden tijdens een gesprek, nulmeting in een verslag, telefonisch contact of mailverkeer.

 

Persoonsgegevens

- Doel van verwerking

Trinke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voorbereiding op het intakegesprek/ coaching  a.d.h.v. het intakeformulier
  • Vastlegging gespreksgegevens voor een verslag ter ondersteuning van het maken van een vervolgstap
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

Indien je ons jouw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met jou in contact te treden en met jou te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

- Verwerken persoonsgegevens
Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jouw overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder jouw toestemming niet met derden gedeeld.

- Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om jouw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat jouw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder jouw toestemming delen wij jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

- Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst jouw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trinke en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Trinke.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Trinke aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website. Je bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben je verantwoordelijk wanneer je gebruik maakt van de informatie die je op Trinke vindt.

 

Ik ga zorgvuldig met je gegevens om. Heb je vragen of opmerkingen laat het me weten.

Opgemaakt in Hoenderloo 2023

Trinke